Dit jaar is er meermaals contact geweest tussen de gemeente, omwonenden van de Feike Bruinsmalaan en het dorpsbelang Marknesse over de Feike Bruinsmalaan. Hierbij zijn verschillende wensen vanuit de omgeving besproken over de inrichting van de weg en de aanleg van een schelpenpad of tegelpad langs de weg. Ook de (on)mogelijkheden op met name verkeerskundige vlak zijn hierbij besproken. Vooralsnog heeft de afstemming (veelal per e-mail) nog niet tot eenduidige oplossingen geleid. Daarom hierbij een aantal zaken overzichtelijk onder elkaar met voorstellen tot aanpassing.

Wegprofiel Feike Bruinsmalaan

De FB-laan heeft een breed wegprofiel van ca. 6,0 m. De weg is destijds zo breed aangelegd omdat deze op (lange) termijn onderdeel zou worden van een nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde van Marknesse fase 3. Dit idee speelt nog steeds, mede om de Sluis te ontlasten, maar is tegelijk nog onzeker vanwege de hoge kosten van onder andere een nieuwe brug over de Zwolsevaart. Doordat de FB-laan een lange, rechte en brede weg is met weinige erfaansluitingen en plateau’s die niet voldoen aan de eisen (zie hieronder) wordt er te hard gereden op de weg. Verkeerstechnisch past de aanleg van (rode) fietsstroken niet bij de gemengde verkeersafwikkeling op de weg. Ook onderhoudstechnisch is het asfalt de komende 5 jaar nog niet aan vervanging toe. Daarnaast speelt ook de toekomstige bouw van Marknesse zuid fase 3 een belangrijke rol: wanneer de bouw hier weer verder kan, zal het bouwverkeer eventuele nieuwe fietsstroken direct weer beschadigen. Daarmee is de aanleg van fietsstroken nu, en waarschijnlijk ook in de toekomst, niet aan de orde. Daarom zetten we in op andere maatregelen:

Snelheidsremmende maatregelen

Bij de aanleg rond 1998 zijn er verkeersplateau’s aangelegd in de FB-laan, waar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. Deze plateau’s voldoen echter niet aan de richtlijnen voor 30 km/uur, waardoor de snelheid onvoldoende geremd wordt. Eerder is gesproken over de aanleg van extra drempels tussen de plateau’s. Maar met de kennis dat de huidige plateau’s niet passend zijn bij de huidige maximum snelheid, is de eerste stap die we willen nemen het aanpassen van de taluds van de bestaande plateau’s. De talud(markering) op de FB-laan wordt dan vergelijkbaar met de taluds op de aansluitende zijwegen zoals de Lisdodde en Fluitekruid. Zie onderstaande afbeelding. Na aanpassing van de bestaande plateau’s zullen we de snelheid monitoren en ook de ervaringen bespreken met het dorpsbelang. Indien het nodig blijkt om alsnog aanvullende maatregelen te treffen, stemmen we dit met het dorpsbelang af.

image001.png

Verschil in taluds (zwart/witte markering) op de FB-laan en zijwegen

 

Voetpad

Vanuit omwonenden is gevraagd om een wandelpad (schelpenpad of tegelpad) langs de Feike Bruinsmalaan. We zijn momenteel (zowel technisch als financieel) aan het bekijken of we hier een wandelpad kunnen aanleggen en wat dan de gewenste materialen en vormgeving zijn. De aanleg van een voetpad gebeurd pas na aanleg van de rioolpersleiding ten behoeve van de bouw van Marknesse Zuid – fase 4, medio 2023. Bij het ontwerp van een voetpad wordt het dorpsbelang tijdig betrokken om mee te kunnen denken in dit proces.

 

Openbare verlichting

Vanuit het dorpsbelang is gemeld dat de openbare verlichting gehinderd wordt door de bomen en zodoende de weg onvoldoende verlicht. De bomen langs de FB-laan zijn onlangs geïnspecteerd, waaruit naar voren komt dat de bomen toe zijn aan een vormsnoei. Deze snoei staat gepland in begin 2023 en zal de situatie ongetwijfeld verbeteren. Aangezien het blad inmiddels (nagenoeg) van de bomen af is, is onze aanname dat de situatie op dit moment verder goed is.

Samengevat:

  1. Begin 2023 passen we de bestaande plateau’s aan om de snelheid te verlagen naar 30 km/uur. Er worden vooralsnog geen andere maatregelen getroffen.
  2. Begin 2023 worden de bomen opgesnoeid, waardoor de verlichting van de rijweg wordt verbeterd.
  3. We onderzoeken of er in de eerste helft van 2023 een voetpad kan worden aangelegd langs de FB-laan.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: