Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de uitgestelde jaarvergadering 2019/2020 van de Vereniging Dorpsbelang Marknesse.
De huidige beperkingen i.v.m. het Coronavirus, maken dat wij besloten hebben de vergadering via een livestream uitzending aan te bieden. Lekker live meekijken thuis op de bank.
Deze vergadering wordt gehouden op;

Datum;                Vrijdag 23 oktober 2020
Plaats;                 Livestream zie digitale inloglink onderaan deze agenda
                              

Aanvang;            20.00 uur Digitale inlog live vanaf 19.45 uur

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering dd.8 maart 2019 (www.marknesse.nl of sluis.nl dd.21-10-2020)
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen en afscheid commissieleden
 5. Jaarverslag secretaris, zie www.marknesse.nl of sluis.nl (21-10-2020)
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
 8. Bestuursverkiezing.

Aftredend en wel herkiesbaar:
Kees de Jongh en Jentina van Benthem

Aftredend en niet herkiesbaar:
Elgon van der Heide en Jozé Deen
* Kandidaten
   Cor Zieleman en Dorien Zachariasse

 1. Afscheid aftredende bestuursleden.
 2. Rondvraag:
  Reacties op de van tevoren schriftelijk ingediende vragen via dorpsbelang@marknesse.nl
 3. Afsluiting officiële gedeelte
                            -------------------------------------------------
 4. Presentatie en aanbieding update dorpsontwikkelplan “Samen maken wij de toekomst” versie 2020-2025 door de commissie dorpsontwikkelplan. (DOP)
 5. Presentatie en aftrap digitaal dorpsplein Marknesse. Alle dorpsgegevens van zorg tot sport, van bedrijven tot verenigingen en uw dorpskrant sluis.nl op één site.
 6. Ontwikkelingen rondom het nieuwe dorpshuis met presentatie van de eerste plannen.

*Opmerking bij agendapunt 8:
Tegenkandidaten moeten op voordracht door tenminste 20 leden ondertekend, schriftelijk voor de aanvang van de vergadering bij het secretariaat Dorpsbelang worden ingediend.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Dorpsbelang Marknesse
Mail: dorpsbelang@marknesse.nl

Mobiel: 06-21617084

Link om in te loggen;

https://rrr.sz.xlcdn.com/?account=FPVideo&file=%20dorpsbelangMarknesse&type=live&service=wowza&output=player

 krantenknipsels.pdf

Jaarverslag_DB_2019-2020.pdf

NOtulen_jaarvergadering_8_maart_2019.pdf

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: