Notulen jaarvergadering 2018

 Notulen jaarvergadering 2018


Datum; Vrijdag 9 maart 2018
Plaats; Sportpark “de Punt” SVM Emmeloordseweg 2 te Marknesse.

1. Opening.
Voorzitter Hans Rommens heet iedereen welkom op de jaarvergadering van het Dorpsbelang Marknesse. In het bijzonder de wethouders van de gemeente. En de diverse leden van IWG en Provinciale staten.

Hans neemt het jaar door middels het benoemen van de diverse hoogtepunten.

2. Notulen jaarvergadering d.d.10 maart 2017
Geen opmerkingen en worden hierbij goedgekeurd en ondertekend.

3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

4. Mededelingen en afscheid commissieleden
• Bedankt Rikkie Ruis voor de krantenknipselcollage.
• Promotiecommissie bestaan 25 jaar
• Rikkie presenteert een nieuwe folder van de wandelroute in Marknesse, (4e versie)
• Kees de Jongh vertelt iets over het boerderijenboek. Hoe deze boeken tot stand zijn gekomen, i.s.m. veel vrijwilligers. Er kan vanavond ingetekend worden voor een exemplaar.
• Rian Zachariasse vertelt het programma van de aankomende feestweek.
Tent blijft in het midden van dorp. Het wordt een langere week. De start is dinsdag 3 juli ’s avonds tot zondag 8 juli. Nieuw is de pubquizz. Daarnaast komen de obstakelrun, waterspektakel en stratenvolleybal weer terug.
• Nieuwe leden feestcommissie;
Gerwin Luimes nieuwe VZ, Betty Snippe en Sander Heerink.
Afscheid commissie leden:
Alexandra van der Heide, Edwin van het Erve en Wibert van Benthem  feestcommissie
Cobie Sanderse en Addy de Boer  Koningsdagcommissie

5. Jaarverslag secretaris
Geen vragen en wordt daarbij goedgekeurd

6. Jaarverslag penningmeester
Jentina geeft een heldere toelichting op de financiën. Er zijn geen vragen vanuit de leden.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
Kascommissie; zag er keurig uit.
Harry Middeljans volgt Jos de Witte op als kascommissielid.

8. Vaststelling statuten
Oude statuten waren 38 jaar oud.
Voorzitter Hans Rommens licht de veranderingen toe. De leden hebben geen vragen of opmerkingen waarna de nieuwe statuten worden aangenomen.

9. Bestuursverkiezing.
Hans Rommens wordt middels applaus wederom herkozen als voorzitter DB
Aftredend en niet herkiesbaar;
Rian Zachariasse en Jurjen Karel Feenstra
Kandidaten:
Eveline Thole-Neeleman en Dion Mercuur
Er zijn geen tegenkandidaten. Met applaus worden de nieuwe kandidaten welkom geheten in het dorpsbelang.

10. Afscheid aftredend bestuursleden.
Er wordt afscheid genomen van Jurjen Karel Feenstra en Rian Zachariasse.

11. Rondvraag.
Johan Zieleman
Feestweek: welk weekend, want het wisselt elk jaar.
Antw.: Het weekend van de eerste zaterdag van juli is de afspraak.
Appartement het Wild; er is geen zebrapad? Waarom niet?
Antw.: Dit wordt meegenomen naar de vergadering van DB.
Jos de Witte
Kan het bord Marknesse aan de Oosterringweg ook verplaatst worden?
In 2020 is de Oosterringweg aan de orde om opgeknapt te worden. DB zal dit punt dan meenemen. Is een snelheidsbeperking dan ook niet mogelijk?
Antw.: Nee dit kan ook niet permanent. Maar dit blijft onder de aandacht van DB.
Cor van Vilsteren
De Marke; Als er wordt gekozen om de Marke te gaan verbouwen, denk ik dat er geen andere opties meer zijn voor andere locaties voor een MFC. Ik wil meegeven: denk hier goed over na wat te doen.
Antw.: Dit wordt meegenomen in DB.
Piet Ruis
Monument Groenezoom/ Breestraat
Er worden door honden gerend waardoor het gras kapot gaat.
Graag mensen hierop aanspreken.
Hans Rommens
Er zijn een aantal inwoners die bijna 100 jaar worden. Is het wat om hiervoor een gedenkboom, -plaats etc. maken. Mochten er hier ideeën over zijn, geef het aan bij DB.
Marcel Snippe.
Is er al een kavelindeling van het nieuwe plan?
Antw.: Wethouder W. Haagsma: nee is nog niet bekend.
Harry Middeljans
NL doet, er zijn een aantal projecten aangemeld voor subsidie.
Er was een toezegging voor 15 scholieren om mee te helpen bij de diverse projecten. Uiteindelijk zijn er 6 personen gekomen waarmee diverse klusjes zijn opgepakt.
Hans Rommens: Er komt een nieuwe groene strook aan de Walcherselaan. Dit wordt opgeknapt in samenwerking met de nieuwe groencommissie.

12. Afsluiting officiële gedeelte
Om 20.50 uur wordt de vergadering gesloten.

De avond wordt vervolgd met een politiek debat in het kader van de gemeenteraadverkiezingen.
Debatleider Marije Wielenga geeft aan de hand van 2 stellingen de politiek de mogelijkheid hun standpunt kenbaar te maken:
1. De aanleg van de rondweg in Marknesse is een politieke prioriteit de komende 4 jaar;
2. Er moeten betaalbare huurwoningen gebouwd worden in de komende nieuwbouwprojecten van Marknesse
Hieruit ontstaat een levendig debat.
* 1. De rondweg wordt door de partijen na debat als prioriteit herkend en noodzakelijk gevonden om
verder te ontwikkelen.
* 2. Met Mercatus of andere woningbouwpartijen zal bij een volgend nieuwbouwtraject de mogelijkheid
van betaalbare huurwoningen nadrukkelijk op de agenda worden gezet.

   Marknesse
 
   Dorpskrant
     
   Aankondiging:
   Hoofdsponsor:
   Subsponsoren:

© Marknesse 2019 | website : alstro webdesign Website Restyling: MC-Computerservice