CarrefourEen van de partners tbv de leefbaarheid in ons dorp is
Stichting Carrefour
Harmen Visserplein 6 | 8302 BW Emmeloord
www.carrefour.nu


Hieronder het pakket dat zij ons (kunnen) bieden:

Aanpak hanggroepen

Daar waar mensen overlast ervaren doordat jongeren op een vaste plek rond hangen kan Carrefour in actie komen. Carrefour heeft specialisme op dat gebied in huis en trekt hierin samen op met de jeugdpolitie en/of wijkagent. De aanpak is op maat en gericht op het vinden van een oplossing die recht doet aan de behoefte van alle betrokkenen.
Contactpersoon: Wytse Wierda

Buurtwerk in geselecteerde gebieden/onderhoud relatie bewonersplatforms

Het buurtwerk van Carrefour wordt per 1 januari 2013 ingezet in acht gebieden te weten: in Emmeloord Centrum/Oost, Espelervaart, Zuidert en Revelsant en in 4 dorpen: Nagele, Rutten, Creil en Ens. In deze gebieden zijn onze medewerkers te vinden. Zij hebben kennis van het betreffende gebied en zijn gericht op het leggen van onderlinge verbindingen in de buurt. Vanuit de vragen die leven, problematiek die zichtbaar wordt en mogelijkheden die zich aandienen. De Buurtwerker heeft een netwerk wat aansluit op alle leefgebieden van de bewoners in het betreffende gebied c.q. Noordoostpolder.
Buurtwerkers van Carrefour zijn: Klaske Geerligs voor Nagele/Emmeloord Zuidert, Wytse Wierda voor Rutten/Emmeloord Revelsant, Mohamed Bouhayouf voor Emmeloord  en voor Marknesse Tanja Kombrink

Sportwerk door heel de polder

Carrefour heeft vier beweegcoaches in dienst die de jeugd in beweging brengen. Zij werken vraaggericht. Een ieder kan gebruik maken van hun diensten en zij opereren in het gehele gebied. Zij hebben relaties met buurt- en dorpskaders, verenigingen, scholen in het basisonderwijs en het VO.
Beweegcoaches zijn: Jennifer van Meer, Karin Schwering, Bart Maljers en Friso Bakker.

Consultering bewonersparticipatie

Dorpskaders, buurtplatforms en of andere partijen die activiteiten uitvoeren ter verbetering van de leefbaarheid in de polder, kunnen gebruik maken van Carrefour. Wanneer er vragen zijn over de op te zetten activiteiten of ondersteuning nodig is bij het in gang brengen van een actie of een proces, of wanneer er sprake is van buurtconflict kan Carrefour benaderd worden. Gekeken wordt of middels doorverwijzing of het leggen van een verbinding een oplossing gevonden kan worden. Ook kan er een afspraak gemaakt worden om gezamenlijk te kijken naar een ondersteuningsaanbod van Carrefour.
Contactpersoon: Jan Willem van de Kraats

Speelmaatjes

Dit is een beproeft concept en wordt op dit moment uitgevoerd in Centrum Oost. Speelmaatjes is een manier van werken die kinderen weer leert samen te spelen. Ook worden ouders weer mede verantwoordelijk gemaakt. De leeftijd van de kinderen waarop het zich richt is 5 tot en met 13 jaar.
Contactpersoon: Mohamed Bouhayouf

(drank-)Ketenaanpak

In dorpen zijn verschillende (sociale)keten. De gemeente heeft zich als doel gesteld om de jeugd te informeren over de veiligheid. Carrefour coördineert de ketenaanpak vanuit de gedachte dat de jeugd het beste jeugd kan informeren. Door “Keetkeur” worden jongeren getraind om in de bestaande keten voorlichting te geven aan de keetjeugd.
Contactpersoon: Jan Willem van de Kraats

Problematiek rondom Groepsdruk

Carrefour is gespecialiseerd in groepsdynamica en heeft derhalve een taak in het fenomeen groepsdruk. Carrefour heeft verschillende oplossingen te bieden: gastlessen, workshops, informatie en advies en weerbaarheidstraining.
Contactpersoon: Jan Willem van de Kraats

Buurtbemiddeling

Al enkele jaren is Carrefour actief in de buurtbemiddeling. Opgeleide vrijwilligers werken aan conflicten die bij buurtbewoners zijn ontstaan. Vele conflicten zijn via de bemiddeling van de buurtbemiddelaars opgelost.
Contactpersoon: Jannie Keuper

Informatie en Advies 23-

Op het gebied van Welzijn kan men terecht bij Carrefour voor Informatie en Advies. Wat betreft jeugd hebben wij bijvoorbeeld de jongerenwebsite JonginNOP. Hier kunnen u en de jeugd zelf alles vinden wat hen bezig houdt. JonginNop is op alle aspecten van de interesses van de jeugd gericht van invulling van de vrije tijd tot aan zorgen die zij over bepaalde zaken hebben.
Contactpersoon: Tanja Kombrink

Informatie en Advies 23+

Carrefour biedt informatie en advies aan mensen van 23 jaar en ouder op alle terreinen van welzijn, wonen en zorg. Een beroepsmatige en/of vrijwillige adviseur ondersteunt mensen bijvoorbeeld bij het op orde brengen van de financiën, het invullen van papieren of het doorbreken van eenzaamheidsproblematiek. Uitgangspunt is altijd “wat kan iemand (nog) zelf al dan niet met ondersteuning van mensen uit het eigen netwerk. Onze (vrijwillige) adviseurs komen veelal bij de mensen thuis.
Contactpersoon: Greet Zuidema/Grietje Schoemaker

Vrijwilligerspunt

Het vrijwilligerspunt van Carrefour is de plek waar vacatures geplaatst kunnen worden, waar (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties vrijwilligers kunnen vinden en waar trainingen worden aangeboden die vrijwilligers én organisaties versterken. Ook Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vindt hier haar plek in het organiseren van de jaarlijkse Beursvloer.
Contactpersoon: Dieuwke Stiemsma voor trainingen: Rina Weggelaar

Maatschappelijke stage

Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan lopen in deze periode Maatschappelijke stage. Dit doen zij bij allerlei organisaties in de polder van verzorgingshuis tot aan de kinderboerderij. Een ieder die graag de jeugd bij zijn of haar initiatief of organisatie wil betrekken kan een beroep doen op Carrefour. Gezamenlijk wordt een afgebakende periode afgesproken met taken die nuttig zijn voor de jeugd en voor de organisatie. Carrefour is de maatschappelijke makelaar van de Noordoostpolder.
Contactpersoon: Ilona Potappel/Rina Weggelaar

Opstap(-je)

De medewerkers van Opstap en opstapje komen bij de mensen thuis met kinderen van 2 tot 6 jaar. De aandacht ligt op het versterken van het contact tussen ouder en kind. Wij gebruiken spelmateriaal om de interactie tussen ouder en het kind te bevorderen. Het doel is om de aansluiting op het basisonderwijs optimaal te laten verlopen.
Contactpersoon: Ina van ’t Wel

Opvoedingsondersteuning

Wanneer ouders behoefte hebben aan ondersteuning tijdens de opvoeding kan men terecht bij Carrefour(leeftijd tot 21 jaar). Met behulp van een pedagoog wordt een inschatting gemaakt waar de eigen kracht begint en waar de benodigde steun gevonden kan worden.
Contactpersoon: Ina van ‘t Wel

Opgroeien en Opvoeden

Op drie basisscholen in Emmeloord voeren wij Opvoeden en Opgroeien (O&O) uit. O& O is een zeer laagdrempelige manier van werken die aansluit bij de vragen die bij ouders leven. Het is een vorm van uitwisseling tussen ouders onderling en wordt begeleid door een medewerker van Carrefour.
Contactpersoon: Ina van ‘t Wel

NOP-ART

Wanneer jongeren in de Noordoostpolder op cultureel gebied iets willen ondernemen biedt NOP-ART uitkomst! Wat het ook is, NOP-ART neemt de jongere als vertrekpunt. Hun drive en creatieve kracht is leidend. Het gaat om het gebruik/ontwikkeling van de eigenwaarde, eigen kracht en de netwerken van de jeugd. NOP-ART vangt de dromen van de jongeren en geeft hen de ruimte deze werkelijkheid te laten worden.
Contactpersoon: Wytse Wierda

Samen in NOP

Via www.sameninnop.nl (website) kunnen mensen zelf op zoek gaan naar iemand (in de eigen buurt) waarmee zij activiteiten kunnen ondernemen of iemand die hen kan helpen bij het uitvoeren van praktische zaken in en om het huis. Van een vraag naar samen wandelen tot het ophangen van gordijnen of het vervoeren naar het ziekenhuis. Mensen die het lastig vinden om dit zelf te regelen of waarvan de vraag complexer is, kunnen contact op nemen met de (vrijwillige) medewerkers achter Samen in NOP. Via de website, mail en telefoon. Wij ondersteunen dan bij het vinden van de juiste match.
Contactpersoon: Grietje Schoemaker/ Greet Zuidema

Mantelzorg

Iemand die langere tijd zorgt voor iemand in zijn of haar directe omgeving is mantelzorger. Vragen van mantelzorgers lopen uiteen van informatie op het gebied van financiële regelingen tot waar kan degene die ik verzorg terecht als ik een keer op vakantie wil tot het zoeken van een praatpaal voor de vaak emotioneel zware situatie. Het Steunpunt Mantelzorg van Carrefour heeft vrijwillige wegwijzers voor mantelzorgers opgeleid. Zij ondersteunen de mantelzorger bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaken door in te zetten op het versterken van de eigen kracht. Zij komen veelal bij de mensen thuis.
Contactpersoon: Berry van Dam/ Jannie Keuper

Netwerkcoach

Carrefour heeft vrijwilligers opgeleid tot netwerkcoach die ingezet kunnen worden in situaties waar eenzaamheidsproblematiek speelt. Zij gaan samen met de mensen op zoek naar mogelijkheden om het eigen netwerk te versterken en versterken op deze manier de eigen kracht van mensen.
Contactpersoon: Berry van Dam

Methode van de dialoog

De dialoog is een manier om in kort tijdbestek een diepgaand gesprek met mensen te voeren die niet bekend zijn met elkaar. De methode van de dialoog gaat uit van respect voor een ieders standpunt en laat mensen kijken naar dat wat werkelijk belangrijk voor hen persoonlijk is. Een mooie manier om mensen (in buurten) op een verfrissende, andere manier met elkaar in gesprek te laten komen.
Contactpersoon: vacature/Ineke Timmermans(teamleider)

Maaltijdvoorziening

Met de Koelvers maaltijd zijn mensen langer in staat zelfstandig thuis te wonen. Er kan worden gekozen voor een maaltijd “aan huis” of het “uit eten – concept”. Carrefour organiseert de maaltijdvoorziening door de uitgifte van een maaltijdstrippenkaart waarmee mensen op verschillende locaties uit eten kunnen gaan. Daarnaast bezorgen vrijwilligers koel-vers maaltijden aan huis.
Contactpersoon: Jessica Hiemstra

Preventief huisbezoek

Carrefour zet vrijwilligers in die mensen van 75+ bezoeken in een wisselend gebied en lopen met hen een vragenlijst door. Hierdoor verkrijgt de gemeente Noordoostpolder actuele gegevens over de gezondheid, de zelfredzaamheid, de leefsituatie en de behoefte aan woon-, zorg en andere voorzieningen van senioren van 75 jaar en ouder. Gegevens die zij kan meenemen in haar beleidsvoering.
Contactpersoon: Grietje Schoemaker

Alarmering

Met een alarmmelder kunnen (oudere) mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met een veilig gevoel. Met een alarmmelder kan men in geval van nood eenvoudig en snel een beroep doen op een vertrouwd persoon. Het toestel werkt met een draadloze zender die gedragen kan worden en wordt geïnstalleerd door een vrijwilliger.
Contactpersoon: Jessica Hiemstra

Uitgaan Kun Je Leren

Een project voor alle leerlingen en hun ouders/ verzorgers van de 3e klassen van het voortgezet onderwijs. Het project is erop gericht om jongeren zich bewust te laten worden van alles wat er bij een avondje stappen komt kijken. Onderwerpen als weerbaarheid, groepsdruk, alcohol, drugs, veilig thuiskomen en nog veel meer staan op het programma. Jongeren krijgen in deze periode veel verschillende gastlessen op school over deze onderwerpen.
Contactpersoon: Vacature

Sport en Bewegen 55+

Op verschillende locaties in de Noordoostpolder kunnen 55 plussers deelnemen aan beweegactiviteiten. Gezamenlijk bewegen zorgt voor ontspanning, ontmoeting en verhoogt de conditie.
Contactpersoon: Grietje Schoemaker

Uitleen materialen

Ter beschikking stellen van materialen aan maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen. Voorbeelden van materialen: voetbalboarding, mediabox, sportaanhangwagen, skate materiaal, beamer, projectiescherm, tafeltje voor laptop, presentatiewand.
Contactpersoon: balie van Carrefour
   Marknesse
 
   Dorpskrant
     
   Aankondiging:
   Hoofdsponsor:
   Subsponsoren:

© Marknesse 2019 | website : alstro webdesign Website Restyling: MC-Computerservice